องค์การบริหารส่วนตำบล

โคกสะอาด

Koksaard Subdistrict Administrative Organization

www.koksaard.go.th

{{boss1.name}}

{{boss1.position}}

สายตรง{{boss1.phone}}

การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ/การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
© 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด : www.koksaard.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft